Kāda ir Somijas darba kultūra?

Pēdējā laikā ārzemju darbinieku skaits Somijā ir ievērojami pieaudzis, un ārzemniekiem parasti izturas atbalstoši un draudzīgi.
Somijas sabiedrības un kultūras pamatvērtības ir godīgums, precizitāte un vienlīdzība. Tieši šie aspekti tiek uzsvērti un visvairāk vērtēti arī darba dzīvē.
Tomēr Somijas darba kultūrai ir savas īpatnības, kas ir labi zināmas jau pirms darba uzsākšanas.

road-2865000_1280

Taisnīgums un vienlīdzība darba dzīvē

Viens no Somijas sabiedrības pamatprincipiem ir dzimumu līdztiesība. Visus cilvēkus ir jāārstē vienlīdzīgi un taisnīgi. Somijā sabiedrībā un ģimenēs nav stingras darba sadalīšanas starp vīriešiem un sievietēm.
Saskaņā ar Somijas likumiem darbavietā ir aizliegta jebkāda diskriminācija. Darba devējam ir jānodrošina vienlīdzība un dzimumu līdztiesība darbavietā un jānodrošina vienādas iespējas sievietēm un vīriešiem karjeras izaugsmē.

Līdztiesības likums aizliedz diskrimināciju vecuma, nacionālās vai etniskās izcelsmes, valodas, reliģijas, pārliecības, viedokļa, veselības stāvokļa, invaliditātes, seksuālās orientācijas vai citu ar personu saistītu iemeslu dēļ. Tieša diskriminācija darba dzīvē nozīmē, piemēram, situāciju, kad cilvēki ar dažādu izcelsmi saņem dažādu samaksu par vienu un to pašu darbu. Netieša diskriminācija var būt, piemēram, situācija, kad darbinieks nonāk nelabvēlīgā stāvoklī, piemēram, ja pie pieņemšanas darbā tiek prasīta pilnīga valodas pārpratums, kaut arī tas nav tieši nepieciešams darbam.

Pašiniciatīva un atbildība

No Somijas darbiniekiem tiek sagaidīta pašregulācija un atbildības uzņemšanās. Jauniem darbiniekiem parasti ir mentori, bet vēlāk parasti priekšnieks nepārrauga darbu pastāvīgi. Darba plānošanā tiek lūgta izteikt darbinieku viedokli un ņemt to vērā. Darbu parasti izskata kopīgos sapulcēs, kas ir labi un efektīvi sagatavoti. Vadītājs piešķir darbiniekam uzdevumus un sagaida, ka darbinieks pašs pieņems lēmumus par darba detaļām saskaņā ar savu izpratni. Ja darbinieks nezina vai nevar veikt doto uzdevumu, viņš meklē tiešus norādījumus no citiem darbiniekiem vai vadītāja.

Precizitāte un uzticamība

Somijā ir svarīgi ievērot laika grafikus un vienošanos par tikšanās laikiem. Kavēšanās ir nekustīga, īpaši, ja tas notiek atkārtoti. Darbā ir jānokļūst tieši saskaņotajā laikā. 8.00 nozīmē tieši 8.00, nevis 8.10. Kavēšanās ir īpaši nekustīga, ja tā ietekmē tieši kolēģu darbu vai klientu apkalpošanu. Ja ievērojat, ka kavējaties, par to ir jāziņo nekavējoties.

Somijas darba kultūrā ir svarīgi ievērot vienošanās. Tikšanu un darba intervijas atcelšanu uzskata par nepatikšanu zīmēm. Ja kaut kas tiek kopīgi lemts, darbinieki un darba devējs gaida, ka visi rīkosies saskaņā ar vienošanos.

Daudziem darbiem ir elastīgs darba laiks, un darbinieki var sākt strādāt no plkst. 7 līdz 9 un beigt darbu no plkst. 15 līdz 17. Ja darbavietā ir elastīgs darba laiks, darbiniekam ir jānodrošina, ka viņš strādā noteiktu stundu skaitu dienā.

Darba laiks tiek noteikts un parasti noslēgts darba līgumā. Maksimālais darba laiks ir definēts ar likumu un vidēji ir 8 stundas dienā vai 40 stundas nedēļā. Bieži vienojas par pilna laika darba maksimālo apjomu, kas ir 7,5 stundas dienā vai 37,5 stundas nedēļā.

Darba laika likums ļauj virsstundas veikt tikai ar darbinieka piekrišanu. Virsstundas vienmēr ir jāatlīdzina vai

Sakaru stils

Somu valoda ir diezgan skaļa un skaidra, un to neuzskata par neiedomīgu. Tomēr nav ierasts paaugstināt balsi, uz kāda uzkarināt vai citādi izpaust emocijas.

Tieša runa ir normāla arī darba dzīvē. Pēc sveiciena sapulcēs un tikšanās parasti tiek runāts tieši par lietām, un ilgstoši vienkārši nekomentē.

Somu darba kultūrā sakaru stils ir drīzāk neformāls un brīvs, un ir parasts izmantot “tu” formu. Lielākajā daļā darbavietu ir parasta lietot “tu” arī priekšniekiem, kā arī joks un atsperēm ir diezgan ikdienišķi un palīdz radīt labu darba atmosfēru. “Jūs” izteikšana ir atbilstoša tikai ļoti oficiālās situācijās.

Valodu prasmes

Lai arī angļu valodu Somijā ļoti labi pārzina, svarīgi ir zināt somu valodu, un iespējams, arī ieteicams zināt zviedru valodu. Sava valodu prasmes var uzlabot ar kursiem vai darbu un saziņu.

Reliģijas ietekme uz darba dzīvi

Daudzi somi ir kristieši, bet ne īpaši reliģiozi. Tomēr kultūrā joprojām ievēro daudzas kristīgas tradīcijas. Darba dzīvē reliģijas ietekme izpaužas ar daudzām brīvdienām. Kristīgās svētki ir obligātas brīvdienas.

Ēdienu kultūra

Somijā tiek daudz dzērta kafija, pat uz sapulcēm tas ir ierasts. Pusdienas tiek ēstas agrāk nekā daudzās citās valstīs. Darbavietās un skolās pusdienlaiks parasti ir no plkst. 11 līdz 12. Somi ciena veselīgu ēdienu. Svarīga ir rupjmaizes un dažādi putras Somijas ēdienkultūrā.

Darba likumi, līgumi, dokumentēšana

Somijas darba dzīvē ir daudz noteikumu, kuriem jāievēro darbiniekam un darba devējam. Likumi un kolektīvie līgumi noteiktu minimālo algas līmeni, darba laiku, atvaļinājumu, slimības apdrošināšanu un atlaišanas nosacījumus.

Igaunijas rezidentam nav nepieciešama dzīvesvieta Somijā, bet tomēr dzīvesvieta ir jāreģistrē. Gan dzīvesvietas reģistrēšanu, gan citu dokumentu vešanu mēs paveiksim par tavu vēlēšanos.